ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ-PERSONAL DATA

Thursday, 25 July 2019, 02:09

«Ο Δήμος Γερμασόγειας κατ’ εφαρμογή των προνοιών του Γενικού Κανονισμού Προστασίας Δεδομένων (ΕΕ) 2016/679 αποφάσισε ότι για την πληρωμή τελών/φόρων θα τηρούνται τα ακόλουθα: 1. Πληρωμή στα ταμεία του Δήμου θα γίνεται αποδεκτή μόνον με την προσκόμιση του σχετικού λογαριασμού. 2. Σε περίπτωση που άτομο απωλέσει το σχετικό λογαριασμό, μετά από αίτημα του εγγεγραμμένου ιδιοκτήτη ή του εξουσιοδοτημένου αντιπρόσωπού του (αποδεικτικό της σχετικής εξουσιοδότησης θα πρέπει να προσκομίζεται), ο Δήμος δύναται να προβεί σε επανέκδοσή του. 3. Λήψη κα/ή παροχή πληροφοριών σε κάθε περίπτωση θα δίδεται μόνον στον εγγεγραμμένο ιδιοκτήτη ή στον εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπό του εφόσον ο τελευταίος προσκομίζει σχετική εξουσιοδότηση ή πληρεξούσιο υπογεγραμμένο είτε από πιστοποιών υπάλληλο είτε από κοινοτάρχη προσκομίζοντας μαζί αποδεικτικό ταυτοποίησής του (π.χ. ταυτότητα, διαβατήριο κ.ο.κ.).

 

«Προσωπικά Δεδομένα

Ο Δήμος Γερμασόγειας τηρεί Αρχεία στα οποία περιλαμβάνονται τα πιο πάνω δεδομένα φυσικών προσώπων για σκοπούς συμμόρφωσης ως προς τις πρόνοιες των Νόμων και Κανονισμών που εφαρμόζει ο Δήμος. Τα στοιχεία που τηρούνται στα Αρχεία αυτά δεσμεύονται με το απόρρητο και την εμπιστευτικότητα και προστατεύονται κατ’ εφαρμογή του Ευρωπαϊκού Γενικού Κανονισμού Προστασίας Δεδομένων – Κανονισμός 2016/679 (GDPR) που τέθηκε σε ισχύ την 25η Μαΐου 2018 καθώς και του Νόμου περί Προστασίας των Φυσικών Προσώπων έναντι της Επεξεργασίας των Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα και της Ελεύθερης Κυκλοφορίας των Δεδομένων αυτών (Νόμος 125(Ι)/2018), όπως αυτός τροποποιείται και/ή αντικαθίσταται.» Ο Δήμος δεν θα διαβιβάζει ή αποκαλύπτει δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα σε οποιοδήποτε τρίτο πρόσωπο χωρίς τη συγκατάθεση του υποκειμένου των δεδομένων, εκτός αν τέτοια διαβίβαση ή αποκάλυψη είναι απαραίτητη για την: (α) εκπλήρωση νομικής υποχρέωσης. (β) διασφάλιση ζωτικού συμφέροντος σας. (γ) εκτέλεση εργασιών δημοσίου συμφέροντος. (δ) στατιστικούς σκοπούς. Για οποιαδήποτε περαιτέρω πληροφορία αναφορικά με τον τρόπο που ο Δήμος μας συλλέγει, χρησιμοποιεί και προστατεύει τα προσωπικά δεδομένα, παρακαλούμε επικοινωνήστε με: dpo@yermasoyiamunicipality.org.cy

 

The municipality of Yermasoyia pursuant the provisions of the General Data Protection Regulation (EU) 2016/679, decided that for the payment of fees/taxes the below must be followed: 1. Payment to the cash desks of the municipality will be accepted only upon presentation of the relevant bill. 2. If a person loses the relevant bill, at the request of the registered owner or his authorized representative (proof of the relevant authorization should be presented), the municipality may proceed to re-issue it. 3. Receipt and/or provision of information in any case shall be given only to the registered owner or his authorised representative if the latter provides such authorization or a power of attorney signed either by a certifying officer or by the commune, by submitting proof of identification (e.g. identity card, passport, etc.).

 

Personal Data The Yermasoyia municipality maintains records that include the above data of natural persons for the purposes of compliance with the provisions of the Laws and Regulations applied by the municipality. The data held in these archives are bound by privacy and confidentiality and are protected under the European General Data Protection Regulation – Regulation 2016/679 (GDPR) which entered into force on 25 May 2018, as well as the Law providing for the Protection of Natural Persons with regard to the Processing of Personal Data and for the Free Movement of such Data of 2018 (Law 125(I)/2018), as amended and/or replaced." The municipality shall not transmit or disclose personal data to any third party without the consent of the data subject, unless such transmission or disclosure is necessary for: (a) fulfilment of a legal obligation. (b) safeguarding your vital interest. (c) the performance of public-interest tasks. (d) statistical purposes. For any further information regarding the way our municipality collects, uses and protects personal data, please contact: dpo@yermasoyiamunicipality.org.cy

Documents